WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA ogłasza otwarty konkurs ofert

WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie gminy Biała Podlaska na rok 2019.

I. Rodzaj wspieranych zadań:

1.W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

a)realizacja profilaktycznych programów w formie zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia bez nałogów i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży 20 000 zł.,

b)działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii 10 000 zł.

II. Zasady przyznawanych dotacji:

1.Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.).

2.Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są statutowo działające organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, czy też przyznaniem a jej w wysokości określonej w ofercie.

4.W celu realizacji zadania Zamawiający może dokonać wyboru więcej niż jednej oferty.

5.Zlecanie wymienionych zadań będzie miało formę wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

6.Oferta powinna zawierać:
• szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
• termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
• kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
• informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
• informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
• deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

III. Termin i warunki realizacji:

1.Zadanie musi być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.

2.Organizacje lub podmioty przyjmując zlecenia realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, sporządzonej z uwzględnieniem art.151 ust.2 i art. 221 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.) oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Zadanie musi być realizowane na rzecz popularyzacji profilaktyki przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zakresem podmiotowym będą objęci mieszkańcy gminy Biała Podlaska.

3. Zadanie musi objąć swoim działaniem grupę nie mniejszą niż 30 osób, w przedziale wiekowym 6-16 lat, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (minimum 50% całej grupy) z terenu gminy Biała Podlaska i być realizowane w czasie nie krótszym niż 10 dni roboczych, w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin.

4.Podczas realizacji ww. zadań organizatorzy i uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW.

5.Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

6.Szczegółowe warunki rozliczenia i realizacji zadań określi umowa dotacji.

IV. Termin i zasady składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) bądź przesłanie ich za potwierdzeniem odbioru do Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, pok. 21.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 13.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie, nie spełniające kryteriów, niewłaściwie wypełnione bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach ze względów formalnych nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska.

V. Termin i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2019r. o godzinie 13.00.

2.Oferty powinny być złożone w opisanej, zamkniętej kopercie: nazwa i adres organizacji pozarządowej, z dopiskiem: „ Otwarty konkurs ofert 2019”(z podaniem zakresu i rodzaju zadania w formie wydruku komputerowego), w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej pok.nr 21 lub przesłane pocztą na adres:

Urząd Gminy Biała Podlaska

ul. Prosta 31

21-500 Biała Podlaska

3.Do oferty należy dołączyć:

-aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

-w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego , kiedy został wydany,

-oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze rachunku bankowego,

-sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

4.Oferty rozpatrzone zostaną przez Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy Biała Podlaska w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru ofert.

5.W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekracza poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
6.Wójt Gminy Biała Podlaska może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057).
8. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia. 

6.Jeżeli żadna z ofert nie zapewni możliwości wykonania zadania Wójt Gminy w zakresie tego zadania unieważnia konkurs.

5.Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

VI. Kryteria wyboru oferty:

1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym, złożone w przewidzianym terminie.

2. Realna ocena możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie-kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

4. Dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia danej organizacji w realizacji zadania.

5. Liczba uczestników objętych zadaniem.

6.Zgodność oferty z tematyką, dotyczącą problematyki uzależnień, zapobieganiu patologiom i wykluczeniu społecznemu.

7.Zgodność oferty z działalnością statutową oferenta, merytoryczna wartość oferty.

8.Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, budżet zadania, a w nim koszt realizacji zadania.

9.Wysokość wkładu własnego wykazanego w formie finansowej lub niefinansowej.

10.Współudział innych źródeł finansowania.

11.Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania.

12 Możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł.

13. Korzyści społeczne wynikające z realizacji danego zadania.

14. Rzetelność w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych wynikających z umów zawieranych z Gminą Biała Podlaska w latach poprzednich.
15. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Biała Podlaska po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
16. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone na niewłaściwym formularzu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po dokonaniu wyboru nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Jeżeli żadna z ofert nie zapewni możliwości wykonania zadania Wójt Gminy w zakresie tego zadania unieważnia konkurs. Wybór oferty będzie poprzedzony oceną zgodności oferty z wymogami formalnymi oraz oceną finansową i merytoryczną.

Wybór ofert na realizację zadania, dokonany będzie w oparciu o kartę oceny oferty będącej załącznikiem do ogłoszenia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biała Biała Podlaska

VII. Informacje dodatkowe:

1.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach, reklamach)-informacji, że zadanie dotowane jest przez Wójta Gminy Biała Podlaska i Gminną Komisję d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Biała Podlaska zobowiązany jest do :

-poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania,

-złożenia sprawozdania z realizacji zadania do dnia 09.12.2019r.,

-wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

-dostarczenie oryginalnych dokumentów (faktur, rachunków) lub kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowanych dotacji.

3.W rozliczeniu dotacji nie będą brane pod uwagę dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

4.Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Informacja

Dnia 2 maja 2019 r. (czwartek)

Urząd Gminy Biała Podlaska

będzie nieczynny.

“Narodowe Sadzenie Lasu”

Dnia  26 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9:00 do 18:00 Nadleśnictwo Biała Podlaska bezpłatnie udostępni sadzonki drzew, które zainteresowane osoby mogą odebrać na placu przy biurze Nadleśnictwa Biała Podlaska (ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska), by następnie zasadzić je w wybranym dla siebie miejscu poza terenami zarządzanymi przez Lasy Państwowe.

Inicjatorem ogólnopolskiej akcji społecznej pod nazwą “Narodowe Sadzenie Lasu” jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a ma ona na celu szerokie zaangażowanie obywateli w pozytywne dla klimatu, środowiska i przyrody działanie, jakim jest sadzenie drzew.

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”

Już w najbliższą środę 03.04.2019 r. o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym odbędzie się ogólnopolski konkurs. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których kilkadziesiąt tysięcy dzieci zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!

https://www.youtube.com/watch?v=AHng3IYmFTs