Pożytek publiczny

Konkurs 2016
Protokuł z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dnia 28.04.2016 roku.
SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego
UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

Ogłoszenie Wójta Gminy Biała Podlaska o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organami pożytku publicznego w roku 2016.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, finansowanych z budżetu Gminy Biała Podlaska.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, że w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, finansowanych z budżetu Gminy Biała Podlaska w zakresie kultury i kultury fizycznej, komisja konkursowa do opiniowania ofert, na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. wybrała do realizacji następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Propozycja dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Rakowisk

„Integracja wspólnym dobrem”

6300,00

2.

GLKS Roskosz-Grabanów

Turniej Piłkarski Małych Gier dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biała Podlaska

6130,00

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sworach

II Bieg dla Niepodległej

6307,00

4.

Stowarzyszenie „Tradycja i Współczesność” w Białej Podlaskiej

Konkurs tańca folkowego – „Folkowe impresje”

7043,00

5.

Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe „Nasz Szkoła” w Dokudowie

„W kajaku na koniu czy rowerze do słonka ząbki szczerze”

4220,00

SUMA

30000,00

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i kultury fizycznej w 2015 roku

            W dniu 25 marca 2015 roku zamieszczono ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i kultury fizycznej w 2015 roku.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 kwietnia 2015 roku żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) nie wskazały osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 w/w ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powyższe komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli w/w organizacji i podmiotów.

 

 

WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz. U. Woj. Lub. z 2015 poz. 79).

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, finansowanych z budżetu Gminy Biała Podlaska.

Ogłoszenie Wójta Gminy Biała Podlaska o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organami pożytku publicznego w roku 2015.