Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W celu przyznania dofinansowania wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej i średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.

Prosimy o dołączenie do powyższych oświadczeń dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR.

Termin składania oświadczeń: do 27 października 2021 r.

Oświadczenia należy składać u dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Biała Podlaska ewentualnie do Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska (pokój 21 – sekretariat):

Materiały