Podatki w 2023 roku

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2023 wyniesie:

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 185,1250 zł,

– od 1 ha gruntów pozostałych – 370,25 zł.

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (M.P.2022 poz. 996)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r., wyniosła 323,18 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny w 2023 roku od 1 ha lasu wyniesie  71,0996 zł.

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/