Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.plDruki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Biała Podlaska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Biała Podlaska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Biała Podlaska, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2019.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała Podlaska, http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/upload/pliki/uchwala_pozytek_publiczny_2018_XXXI.197.17.pdf, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biała Podlaska, a także w załączeniu.
Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2018 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać do 25 października 2018 r.,  poprzez przesłanie formularza opinii do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej gmina@bialapodl.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31.

Załączniki:

Bezpieczny Przedszkolak

W Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach zadbano o bezpieczeństwo dzieci.

Pierwszy miesiąc pobytu dzieci w nowej placówce upłynął pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Wiele zajęć poświęcono na edukację o bezpieczeństwie, a uwieńczeniem tej pracy było spotkanie z POLICJANTAMI oraz przedstawicielami samorządu. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym pokazały efekty swojej miesięcznej pracy. Pani policjantka uczyła maluchy prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Miłym akcentem wizyty były prezenty, jakie wręczył Wójt wszystkim dzieciom – kamizelki odblaskowe
i wąż spacerowy. Dzieci również przygotowały miłe prezenty swoim gościom.

Ciekawym akcentem spotkania było oglądanie samochodów policyjnych i spacer z wężem.

Galeria z wydarzenia „Bezpieczny Przedszkolak”