Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom” etap gminny

Rozstrzygnięcie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom”
etap gminny

    Cel konkursu – zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka dosyć szeroka i obejmowała udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również historię pożarnictwa.
Konkurs na szczeblu gminy odbył się pod patronatem Wójta Gminy – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Wiesława Panasiuka.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym powołano jury w składzie:
Przewodniczący:   Grażyna Majewska – sekretarz Gminy Biała Podlaska
Sekretarz:              Małgorzata Klimek – Chajrewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Grabanowie
Członek:               Adam Olesiejuk – zastępca Wójta Gminy Biała Podlaska
Czesław Pikacz – inspektor ds. ochrony p-poż.

Nadesłane prace oceniano w następujących grupach wiekowych:
I   grupa  – przedszkola
II  grupa  – szkoła podstawowa – klasy I-III (6-8 lat),
III grupa  – szkoła podstawowa – klasy IV-VI (9-12),
IV grupa  – gimnazjum (13-16 lat)

Do eliminacji gminnych zgłoszono 5 prac przedszkolaków z punktu przedszkolnego w Sworach.
W II i III grupie zgłoszono prace 33 uczniów z 4 szkół podstawowych: Sitnika, Cicibora Dużego, Woskrzenic Dużych, Ortela Książęcego II i Swór.
W IV grupie zgłoszono 5 prac uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Ciciborze Dużym.
Komisja po wnikliwej ocenie prac finałowych z eliminacji szkolnych wybrała: po 5 prac z każdej grupy i ustaliła lokaty w grupach.
Prace zakwalifikowano do etapu na szczeblu powiatowym.
Na szczeblu gminnym zwyciężyły prace niżej wymienionych uczniów:
I   grupa (przedszkola) – Punkt przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Sworach

II   grupa (klasy I-III)

III  grupa (klasy IV-VI)

IV  grupa (gimnazjum)
Uczniowie zwycięskich prac oraz opiekunowie za przygotowanie laureatów konkursu do etapu na szczeblu gminy zostali wyróżnieni przez Pana Wójta dyplomami. Dyplomy będą wręczone uczniom i opiekunom prac na szkolnych apelach.
Wszystkim laureatom konkursu na szczeblu gminnym i opiekunom gratulujemy życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu zdolności artystycznych
i upowszechnianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Prace można zobaczyć galerii

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 30.11.2016r. do 21.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, w godzinach od 08.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu, odbędzie się w dniu 5.12.2016 r. w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.
Zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do projektu miejscowego planu, który podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, każdy może składać uwagi.
Uwagi do miejscowego planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017r . Uwagi należy wnieść do Wójta Gminy Biała Podlaska. Uwagi mogą być składane:
1.na piśmie w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
2. ustnie do protokołu w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@bialapodl.pl
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli jest to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Obwieszczenie w formacie PDF

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Komunalny

Sp. z o.o. Czosnówka 07.11.2010

Czosnówka ul. Topolowa 35-37

21-500 Biała Podlaska

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż dnia 08.11.2016 roku w godz. 1100 – 1300 w miejscowościach Sławacinek Stary, Sławacinek Nowy, Porosiuki, Styrzyniec, Sycyna będą utrudnienia w dostawie wody spowodowane rozbudową sieci wodociągowej.

Za niedogodności przepraszamy.

Prezes GZK Sp. z o.o.

Roman Metko