Refundacja młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁDOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Biała Podlaska, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Biała Podlaska.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122;

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9) .

KWOTY DOFINANSOWANIA

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

 1. do 8 081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 2. do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku  kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z art.122 ust.11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9) .

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

 3. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

 4. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 5. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

 6. kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

 7. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 8. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 9. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę

 10. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA

Urząd Gminy Biała Podlaska

pokój nr 6 , tel. (83) 343 49 50 wew.143

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATY

Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Biała Podlaska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji stronie.

DRUKI DO POBRANIA