Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –  na zadania remontowe – nabór 2023

Gmina Biała Podlaska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –  na zadania remontowe – nabór 2023 r.

I. Nazwa projektu „Remont drogi gminnej nr 100347L Czosnówka – Dokudów II – Dokudów I o długości 3848,60 m”.

Wartość projektu – 2 659 446,25 zł

Dofinansowanie – 1 686 279,77zł

Wkład własny – 973 166,48 zł

Cele oraz planowane efekty projektu:

Zakres remontu obejmuje:

1/ wykonanie uzupełnienia ubytków w jezdni poprzez wyrównanie masą bitumiczną oraz kruszywem naturalnym łamanym stabilizowanym mechanicznie tam, gdzie wymagane; wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 8W o średniej grubości 3 cm na łącznej długości odcinków 2654,50;

2/ Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11s o grubości 4cm z oczyszczeniem i skropieniem na całej dłguości remontowanych odcinków

3/ ścinanie i uzupełnianie pobocza gruntem na całej dłguości remontowanych odcinków

4/ oczyszczenie przepustu drogowego w km 0+122,00 oraz przepustów zjazdowych wraz z oczyszczeniem rowów z namułu. Szerokość warstwy ścieralnej po remoncie 5,50m.
Zadanie obejmuje nowe oznakowanie pionowe bez zmiany organizacji ruchu.
Zadanie obejmuje remont włączenia do drogi powiatowej Nr 1069L w km 6+340,00 do 6+350,00 (koszty niekwalifikowalne, w całości ze środków własnych).

II. Nazwa projektu „Remont drogi gminnej nr 100280L w miejscowościach Pólko-Pojelce-Cełujki od km 3+783,80 do km 6+633,00”.

Wartość projektu  – 1 556 919,30 zł

Dofinansowanie – 662 883,85 zł

Wkład własny – 894 035,45 zł

Cele oraz planowane efekty projektu:

Remont poboczy (uzupełnianie poboczy gruntem kat I-III) przeniesie ruch pieszy poza pas jezdni (bezpieczeństwo). Nowe znaki drogowe, poprawią ich widoczność i zarazem bezpieczeństwo. Remontowana droga łączy się z drogą powiatową nr P 1015L (łącznik z województwem mazowieckim), poprzez którą łączy się z drogą krajową nr 2. W razie wypadku, czy innego nagłego wydarzenia na drodze powiatowej nr P 1015L istnieje możliwość przeniesienia na nią ruchu. Poprzez remont droga osiągnie wymagane przepisami prawa parametry oraz osiągnie na całej długości jednorodność nawierzchni. Po remontowanym odcinku odbywa się przewóz osób (transport publiczny, w tym szkolny). Przy remontowanym odcinku znajdują się tereny objęte MPZP jako MRU. Przy remontowanym odcinku znajduje się świetlica wiejska, będąca centrum kultury.