Ogłoszenie – pomoc materialna dla uczniów

OGŁOSZENIE – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

————————————————————————————————

Urząd Gminy w Białej Podlaskiej informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2018/2019. Wniosek należy złożyć do 15 września 2018 roku w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej ul .Prosta 31.

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie gminy Biała Podlaska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jedną osobę w jego rodzinie nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionej okoliczności tj.: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego.

Na stronie internetowej www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl/pomoc-materialna/ zamieszczone są informacje o powyższej pomocy materialnej oraz uaktualnione wzory wniosków i oświadczeń wymaganych do złożenia przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej.