„Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska”

7 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 – Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na liście ocenionych w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą ilość punktów znalazło się przedsięwzięcie Gminy Biała Podlaska.

Cel projektu:
modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez:
·         wymiana opraw oświetleniowych 504 szt na terenie Gminy Biała Podlaska,
·         budowa wydzielonego oświetlenia w miejscowościach Michałówka i Janówka (15 słupów z oprawami)
·         budowa wydzielonego oświetlenia w miejscowości Styrzyńcu (12 słupów z oprawami).

Całkowita wartość projektu –  1 033 598,01 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania – 720 632,77 zł