Wójt Gminy Biała Podlaska podpisał umowę na “Termomodernizację pałacu w miejscowości Wilczyn”

29.10.2019 r. podpisano umowę z Województwem Lubelskim na “Termomodernizację pałacu w miejscowości Wilczyn”

Dzięki realizacji projektu Gmina będzie miała do dyspozycji zmodernizowany budynek użyteczności publicznej.

Cel:

Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku Gminy. Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii. Cel projektu jest spójny z celem Działania 5.2, którym jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w budynkach użyteczności publicznej poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Działania związane z modernizacją energetyczną budynku użyteczności publicznej, będącego w zasobie JST, promują jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka kompleksowa modernizacja oparta o system monitorowania i zarządzania energią). Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w budynku, którego dotyczy przedkładany projekt dokonana została na podstawie audytu energetycznego.

Planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku pałacu w Wilczynie. Planuję się: modernizację systemu ciepłej wody użytkowej i systemu grzewczego (w tym m.in. montaż nowej kotłowni na biomasę), modernizację przegrody – dach (strop nad parterem w częściach strychowych oraz ścianek kolankowych na strychu pomiędzy stropem parteru  piętra oraz strop nad pełną kondygnacją piętra), modernizację przegrody – podłoga na gruncie Parteru, modernizację przegrody – ściana zewnętrzna CI, modernizację przegrody – ściana zewnętrzna, modernizację przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’, modernizację przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanego budynku wynikające z audytu energetycznego wynosi 87,93%. Projekt obejmuje również zastosowanie systemu zarządzania energią. Chodzi o wydzielenie stref i przystosowanie instalacji do kontrolowania i zarządzania energią. Koncepcja polega na oszczędzaniu energii za pomocą sterowania temperaturą w pomieszczeniach lub strefach wg harmonogramu tygodniowego z zapewnieniem możliwości zadania pełnego harmonogramu temperaturowo-czasowego w pomieszczeniach przez administratora.

Wartość projektu:

  • 2.121.778,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

  • 1.193.620,75 zł

Dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych: 85%