Szkoła Podstawowa w Grabanowie – VII edycja programu edukacyjnego Być jak Ignacy „Zostań Ambasadorem Nauki”

Nauka może być wspaniałą i fascynującą przygodą. Doświadczają tego na co dzień uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Młodzi działając w kole naukowym po raz kolejny biorą udział w VII edycji programu edukacyjnego Być jak Ignacy „Zostań Ambasadorem Nauki”. Pod opieką nauczycielki matematyki Pani Agaty Wiercińskiej uczniowie klasy piątej i szóstej zdobywają wiedzę, wykonują ciekawe doświadczenia i eksperymenty. Często zostają w szkole po zakończeniu lekcji, spotykają się w weekendy, by móc poznawać dokonania znanych naukowców i realizować własne projekty bazując na zdobytej wcześniej wiedzy.

Więcej „Szkoła Podstawowa w Grabanowie – VII edycja programu edukacyjnego Być jak Ignacy „Zostań Ambasadorem Nauki””

Trwałość projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej  w ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu „Usługi społeczne w gminie Biała Podlaska” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0071/20 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w postaci:

3 opiekunek osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

1 asystentki osoby niepełnosprawnej

50 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora

1 rehabilitant, 1 psycholog.