Sitnik

Sołtys: Bogdan Liniewicz

Sitnik jest jednš z wielu wsi utworzonych podczas podziału administracyjnego w 1975 roku, wtedy w województwie bialskopodlaskim obecnie w województwie lubelskim. Leży przy drodze powiatowej Biała Podlaska- Leśna Podlaska. Miejscowość zamieszkuje 370 osób. Wieś położona jest na terenach równinnych, niskich o podmokłych i zakwaszonych glebach. Z trzech stron otoczona jest lasami. Okolice Sitnika , to z każdej strony rozrzucone nieduże kolonie wsi Sitnik oraz wsie: Łukowce, Zaberbecze, a dalej Worgule. Około XV wieku była w posiadaniu Jana Nasuty, następnie rodu Zabrzezińskich i Zbarskich. Wiele trudności sprawiło ustalenie pochodzenia nazwy wsi Sitnik. Najwłaściwsza wydaje się hipoteza przekazywana z dziada pradziada, że nazwa pochodzi od sitowia porastajšcego na bagnach. Podstawowa dziedzina gospodarki wsi jest rolnictwo. Użytki rolne Sitnika stanowiš 937,52ha. Gleby sš słabe mieszczš się w kasach od IIIB do IV.W Sitniku ma swoja siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna gdzie w 1927 roku zrodził się pomysł budowy remizy strażackiej. Na pograniczu dwóch wsi Sitnika i Łukowiec wkrótce stanšł okazały, jak na tamte czasy budynek, który od poczštku stal się ośrodkiem działalności kulturalnej. Poczštek lat 70-dziesiatych to budowa nowego Domu Strażaka, który oddany do użytku zostaje w 1972 roku. Obecnie mieści się tam również Gminny Ośrodek Kultury z pracownia koronkarskš. We wsi stoi pomnik upamiętniajšcy przemarsz przez Sitnik sztabu I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego 12.8.1915 r.