Rewitalizacja

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA
Z DNIA  25.10.2021R.

WÓJT GMINY BIAŁA PODLASKA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z art. 6, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biała Podlaska.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 02.11.2021 roku do 02.12.2021 roku.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biała Podlaska. Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy Biała Podlaska,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Biała Podlaska działalność gospodarczą,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Biała Podlaska działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organy władzy publicznej,
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji społecznych mogą składać uwagi
w terminie od 02.11.2021 roku do 02.12.2021 roku w formie:

 • elektronicznej poprzez: wypełnioną ankietę, formularz do zgłaszania uwag do projektu uchwały do projektu Uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Biała Podlaska oraz formularz do zgłaszania uwag do dokumentu pn. „Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Biała” (do pobrania na stronie internetowej Gminy), które należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@gmina-bialapodlaska.pl w tytule maila prosi się o wpisanie „obszar zdegradowany i rewitalizacji”,
 • pisemnej poprzez wypełnioną ankietę, formularz do zgłaszania uwag do projektu uchwały do projektu Uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Biała Podlaska oraz formularz do zgłaszania uwag do dokumentu pn. „Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Biała” (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem „Konsultacje społeczne – obszar zdegradowany i rewitalizacji”,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska (pokój nr 9).

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie w dniu 19.11.2021, w godzinach 12:00-14:00 (sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biała Podlaska. Projekt uchwały wraz z załącznikami graficznymi oraz diagnozą zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska: Rewitalizacja – Gmina Biała Podlaska (gmina-bialapodlaska.pl) w zakładce rewitalizacja. Zakres konsultacji społecznych ograniczony jest do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Biała Podlaska.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Załączniki:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Biała Podlaska jest Pani Maja Fila, e-mail iod@gmina-bialapodlaska.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;
 6. wydania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 7. wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w przepisach szczególnych oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 11. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem prowadzenia sprawy.
 15. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biała Podlaska na lata 2020-2023

W dniu 19.11.2021 roku w godzinach 12:00-14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie podczas którego omówiony został projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biała Podlaska.

Informacja o terminie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców gminy Biała Podlaska i zainteresowanych podmiotów umieszczona została w dniu 02 listopada 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała podlaska, stronie dedykowanej rewitalizacji gminy Biała Podlaska (http://gmina-bialapodlaska.pl/uncategorized/rewitalizacja/), na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Spotkanie poprowadził Konrad Gąsiorowski dyrektor biura ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy.

W spotkaniu uczestniczyło sześciu przedstawicieli Urzędu Gminy Biała Podlaska, radni Gminy, przedstawiciele GZK Biała Podlaska, GOPS Biała Podlaska i GOK Biała Podlaska. Pracownicy Urzędu Gminy udzielili ustnie odpowiedzi na pytania odnośnie procesu rewitalizacji i przedsięwzięć planowanych do realizacji. Na spotkaniu zaprezentowano również mapę przedsięwzięcia zawartego w zmienianym programie rewitalizacji. Przybyłe osoby nie zgłosiły żadnych uwag ustnych i pisemnych do projektu dokumentu.

W trakcie konsultacji wpłynęło  7 ankiet w wersji papierowej i jedna ankieta w wersji elektronicznej.

Wnioski z przebiegu konsultacji społecznych:

-Surmacze : wykluczenie komunikacyjne: – droga dojazdowa, komunikacja publiczna, brak sieci wod – kan

– rewitalizacja zdegradowanych zespołów pałacowo – parkowych: Wilczyn, Styrzyniec

– Woroniec: wykorzystywany stale, ale wymaga interwencji ze względu na postępujące zużycie budynku

– zdegradowana przestrzeń infrastruktury sportowej Cicibór Duży, Swory, Ortel Książęcy Drugi: istniejące przy szkołach boiska mają potencjał (lokalizacja, przestrzeń) do rozwoju aktywności w formie sportowej (kluby sportowe, stowarzyszenia)

– Witulin /zalew/: zalew położony poza terenem gminy, ale działki gminne przylegają do wody, nie są zagospodarowane

– zgłoszono brak możliwości podłączenia do internetu kablowego

– zgłoszono zły stan techniczny dróg gminnych (Lisy, Janówka)

– zgłoszono potrzebę termomodernizacji świetlicy Sycyna i stworzenia strefy aktywności fizycznej w tej miejscowości (skatepark, plac zabaw, siłownia zewnętrzna).

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Biała Podlaska na lata 2022-2030