Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – nabór uzupełniający

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina otrzymała dofinansowanie z programu FDS 2020 – nabór uzupełniający.

Nazwa zadania – Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 251 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1111L w miejscowości Młyniec.

Wartość projektu – 429 610,55 zł

Dofinansowanie – 257 766,00 zł

Wkład własny – 171 844,55 zł.

Cele oraz planowane efekty projektu:

Droga w m. Młyniec, w zakresie :droga długości 636,35 mb i szerokości jezdni bitumicznej 5,00 m
o konstrukcji :
-15 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie
-20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (mieszanka 0-31,5)
-5 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej