Fundusz Dróg Samorządowych – 2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

I. Nazwa projektu „Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna – Sławacinek – Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej”.

Wartość projektu – 3 140 712,38 zł

Dofinansowanie – 1 884 427,00 zł

Wkład własny – 1 256 285,38 zł

Cele oraz planowane efekty projektu:

Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska(ul. Sławacińska), w tym: budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Sławacinek Stary, Porosiuki, Sławacinek Nowy oraz Styrzyniec na odcinkach o łącznej długości drogi 4,434km

II. Nazwa projektu „Budowa drogi gminnej-ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnówka”.

Wartość projektu  – 247  091,31

Dofinansowanie – 148 254,00 zł

Wkład własny – 98 837,31 zł

Cele oraz planowane efekty projektu:

Droga w m. Czosnówka na działkach nr ew.43/8, 43/10, 43/14, 44/3, 52, 54/1, 54/6 i 1809/23 w obrębie ew. Czosnówka , w zakresie :droga długości 311,3 mb i szerokości jezdni bitumicznej 6,00 m
o konstrukcji :
-15 cm – ulepszenie podłoża z mieszanki cementowo-piaskowej o Rm= 2,5 MPa na powierzchni 2 152,52 m2,
-15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (mieszanka 0-31,5) na powierzchni 2 086,26 m2,
-5 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 2 020,00 m2.