Gospodarka odpadami

W tym dziale znajdują się wszystkie dokumenty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Poniżej znajdują się linki do uchwał Rady Gminy i deklaracja.

UCHWAŁA NR XX/120/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXIX/309/2022 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska”

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Biała Podlaska jest Gminny Zakład Komunalny sp. z o. o. w Czosnówce ul. Topolowa 37.
1/ Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Podlaska zagospodarowywane są przez Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska zlokalizowany przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej.

2/ Osiągnięty przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2023 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 42,26 % (wymagany minimalny poziom 35 %).

3/ Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 6,09 % (maksymalny poziom 35 %).

4/ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Topolowa 37, Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344-27-16.

5/ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Topolowej 37 w Czosnówce, czynny w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10-14.

6/ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015  r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) odbierany jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Topolowa 37, Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344-27-16.

7/ Zbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych odbywa się w PSZOK zlokalizowany przy ul. Topolowej 37 w Czosnówce, czynny w godzinach 7:30 – 15:30.

Unikniemy płacenia prowizji za przelew wpłacając należność w punkcie kasowym Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 lub w Banku Spółdzielczym ul. Kolejowa 5 oraz w oddziałach BS: ul. Moniuszki 10, Terebelska 60 B i ul. Orzechowa 34.

Dane do przelewu:

Urząd Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska

Od dnia 01.04.2020 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, podany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.