Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Partner

Gmina Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 – 2022

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza

Koszt całkowity projektu

14 750 223, 04 zł

Wartość dofinansowania

12 524 784,00 zł

Udział własny

2 225 439, 04 zł

Projekt obejmuje utworzenie pieszo – rowerowej ścieżki edukacyjnej, przebiegającej w układzie wschód – zachód doliną rzeki Krzny i łączącej tereny gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny. Wzdłuż ścieżki zlokalizowane będą obiekty służące rekreacji i poszerzeniu wiedzy przyrodniczej, w tym pawilon edukacyjny, punkty widokowe, tablice prezentujące rośliny i zwierzęta żyjące w dolinie rzeki.

Cel i efekty projektu

Projekt, wykorzystując potencjał przyrodniczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaskiej, przyczyniać się ma do rozwoju i umacniania funkcji ponadlokalnej miasta i jego otoczenia.

Przewiduje się budowę 58 obiektów (1 budynku i 57 budowli), służących turystyce i rekreacji oraz przebudowę jednej budowli (przebudowa drogi technicznej na ścieżkę rowerową). Długość utworzonego szlaku turystycznego wyniesie  11,5km. Długość wspartej infrastruktury rowerowej to 8,2km (6,15 na terenie miasta, 2,05 na terenie gminy wiejskiej), część szlaku przebiegać będzie po istniejących odcinkach infrastruktury. Przewiduje się wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin o co najmniej 500 rocznie.