POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminy działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy współpracy Zarządu Okręgowego PKPS w Białej Podlaskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Celem operacji jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach towarzyszących. Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w POPŻ odbywa się przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydaje osobom zainteresowanym skierowanie do otrzymania pomocy. Nowy program rozpocznie się prawdopodobnie w połowie 2016r. PKPS ZG informuje, że przy współpracy Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej w miesiącu listopadzie 2015r zakończono dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu POPŻ 2015.

Łącznie przekazano 9 195,60 kg żywności najbardziej potrzebującym. Z pomocy skorzystało 150 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia do przyznania korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Prawo do KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18 roku życia

2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku kiedy dziecko uczy się

3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności