Usługi społeczne w gminie Biała Podlaska

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych, w tym 60 kobiet i 20 mężczyzn, zamieszkałych w Gminie Wiejskiej Biała Podlaska, mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, w okresie od 01.04.2021- 31.03.2023

Planowane efekty:

Realizacja usług opiekuńczych, usług asystenckich, działalność Klubu Seniora, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, remont Klubu Seniora w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu w celu umożliwienia realizacji zajęć aktywizacji ruchowej na powietrzu oraz zakup wyposażenia Klubu Seniora.

Wartość projektu: 1 543 615,18

Wkład Funduszy Europejskich: 1 312 072,90zł