O NAS

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

1. ubóstwo

2. sieroctwo

3. bezdomność

4. bezrobocie

5. niepełnosprawność

6. długotrwała lub ciężka choroba

7. przemoc w rodzinie

8. potrzeba ochrony macierzyństwa

9. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze o osoby po zwolnieniu z zakładu karnego

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12. alkoholizm lub narkomania

13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

14. klęska żywiołowa lub ekologiczna