Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.gmina-bialapodlaska.pl

Gmina Biała Podlaska  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gmina-bialapodlaska.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu informacyjnego http://www.gmina-bialapodlaska.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.08.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.08.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej gmina@bialapodl.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 21-500 Biała Podlaska. Do budynku prowadzą schody usytuowane od ulicy Przechodnia. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczkami informacyjnymi z nazwami instytucji.

Sekretariat znajduje się na piętrze budynku pok. 21. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek połączony z pomieszczeniem informacja.

Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, który usytuowany jest od strony wejścia głównego do Urzędu Gminy Biała Podlaska od ulicy przechodniej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem przy ulicy Prostej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Można skorzystać z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie języka migowego.