DOKĄD PO POMOC

Ośrodek „Misericordia” Caritas
ul. Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 342 05 83

Zakres działania

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodzin, dzieci i młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar wypadków komunikacyjnych, więźniów, migrantów i uchodźców oraz innych osób potrzebujących wsparcia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz pełnej ich integracji społecznej, podejmowanie działań w kierunku wspierania trans granicznej współpracy kulturalnej i innych form służących umocnieniu tradycji, nawiązywania współpracy regionalnej i przygranicznej.

Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
ul. Sienkiewicza 1
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 344 37 50

Zakres działania

Zintegrowany system pomocy osobom chorym na SM. Otwarcie pobytów dziennych oraz całodobowych dla chorych na SM, będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Usługi pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej. Usługi rehabilitacyjne oraz porady lekarzy specjalistów.

Polski Związek Niewidomych Koło Biała Podlaska
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 342 46 26

Zakres działania

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów życiowych i związanych z posiadaną niepełnosprawnością. Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Białej Podlaskiej – „Razem Łatwiej”
ul Wesoła 21/23
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343-40-91

Zakres działania

Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form wspierania rozwoju dzieci, w tym niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROSTA
ul. Prosta 35
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343 25 04

Zakres działania

Cele statutowe Stowarzyszenia niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a w szczególności:
– ochrona praw, godności i interesów tych osób,
– aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
– działanie na rzecz prawidłowego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Biała Podlaska
ul. Łomaska 21
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 344 38 52

Zakres działania

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych form działania m.in. placówek wielospecjalistycznych, pomocy w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii oraz działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej przy pełnym włączeniu w życie społeczne.

Prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinie m.in. grupy samopomocowe, grupy wsparcia, informacji doradztwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków komunikacyjnych.


Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Białej Podlaskiej
ul. Sienkiewicza 1
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343 40 21

Zakres działania

Celem Związku jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności:
– organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
– organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych w tym w szczególności w zakresie języka migowego,
– organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
– ochrona praw interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno–bytowych,
– prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej społecznej,
– propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.


Stowarzyszenie „Wspólny Świat”
ul. Królowej Jadwigi 9 lok. 49
21-500 Biała Podlaska
Tel. 603 288 255

Zakres działania

Wsparcie rodzin z dziećmi autystycznymi.


9) Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
ul. Okopowa 3
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343 26 79, 343 89 90

Zakres działania

Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, jest organizacją działającą na rzecz kobiet
przed po leczeniu raka piersi. Zapewnia wsparcie psychiczne kobiet i ich rodzin,
prowadzi telefon dyżurny oraz dyżury telefonu w ramach wolontariatu.
Główne cele działania:
– niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed jak i po operacji,
– informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
– podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
– wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami,
– informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
– działalność na rzecz ochrony zdrowia kobiet i profilaktyki raka piersi.