PORADNICTWO SOCJALNE

Zasady udzielania pomocy społecznej

Procedura związana z przyznaniem (odmową przyznania pomocy):

1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:

– na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej

– z urzędu (bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej

2. Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca lub odmawiająca przyznania pomocy.

W uzasadnionych przypadkach może się zdarzyć, że termin załatwienia zostanie przedłużony do 2-ch miesięcy. Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.

3. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

4. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez osoby ubiegające się o świadczenie z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

1. ubóstwa

2. sieroctwa

3. bezdomności

4. bezrobocia

5. niepełnosprawności

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby

7. przemocy w rodzinie

8. potrzeby ochrony macierzyństwa

9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze o osoby po zwolnieniu z zakładu karnego

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12. alkoholizmu lub narkomanii

13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej