Gmina realizuje projekt ..

Gmina Biała Podlaska realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich
„Czysta energia w Gminie Biała Podlaska – projekt I”
Celem projektu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
redukcja zużycia paliwa i wygenerowanie oszczędności zużycie energii,
w ramach realizacji zamontowane będzie 537 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 990 410,00 złotych przy całkowitej wartości projektu 5 348 280,00 złotych.

logo

Efektowne powitanie wiosny.

Szkoła Podstawowa z Woskrzenic Dużych

Efektowne powitanie wiosny 1W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny przedszkolaki ze szkoły w Woskrzenicach przedstawiły przygotowały niecodzienne widowisko słowno-muzyczne. Jego bohaterami były zwierzęta, owady i ptaki zamieszkujące Przedstawienie dedykowane władzom samorządowym gminy Biała Podlaska i rodzicom towarzyszyło oficjalnemu otwarciu zmodernizowanych pomieszczeń punktu przedszkolnego.
– Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym za zrozumienie potrzeb naszych maluszków. Szkoła w Woskrzenicach Dużych jest jedną z dwóch placówek oświatowych w gminie Biała Podlaska, gdzie opieka przedszkolna trwa od godz. 7.30 do 16.30, co pozwala rodzicom na swobodne pozostawianie swoich pociech w szkole i zajęcie się własnymi sprawami. Dzieci w różnym wieku czuje się tu jak u siebie w domu. Mamy zapewnienie, że od września oddział będzie mógł przyjąć dodatkowo 25 malców. W imieniu dorosłych mieszkańców Woskrzenic i okolicznych wsi chciałabym serdecznie podziękować – mówi
Katarzyna Zajączkowska, przewodnicząca Rady Rodziców.
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych to nieduża placówka oświatowa. Wiedzę zdobywa w niej 71 uczniów oraz 49 przedszkolaków wieku od 3 do 6 lat. Najmłodsi mają zapewnioną opiekę, posiłki i urozmaiconą edukację przedszkolną, dzięki której zdobywają laury w gminnych oraz powiatowych konkursach plastycznych i recytatorskich. Na podkreślenie zasługuje niezwykła estetyka szkoły, widoczna na ścianach, drzwiach do izb lekcyjnych i szatni oraz oknach. Malunki mają nastrajać dzieci optymistycznie.

Widowisko nawiązujące tematycznie do budzącej się za oknem wiosny z udziałem: Biedronek, Pszczółek, Zajączków, Żabek i Bocianów było wymownym dowodem wszechstronnej edukacji przedszkolnej. Dzieci przygotowane przez Sylwię Koszołko, Dorotę Kostyrę, Martę Panasiuk i Annę Koszołko doskonale poradziły sobie z historią zagubionej żabki, recytując, tańcząc i śpiewając. W nagrodę wójt Wiesław Panasiuk wręczył wszystkim książeczki z wiosennymi kolorowankami oraz breloczki z herbem gminy, a sekretarz gminy Grażyna Majewska efektowną „Księgę z najpiękniejszymi baśniami”. Niektóre z nich zostały głośno przeczytane przez zaproszonych do szkoły gości. Na pożegnanie dzieci wręczyły im krwiste róże oraz wiosenne ozdoby przygotowane z pomocą rodziców.

– Cieszę się, że władze gminne rozumieją potrzeby naszej społeczności i chętnie wychodzą im naprzeciw. Dzięki nim mogliśmy wykonać w szkole modernizację pomieszczeń, które służyć będą nie tylko najmłodszym – twierdzi dyrektor placówki Anna Maksymiuk.

(zdjęcia i tekst Istwan Grabowski)

Efektowne powitanie wiosny 2 Efektowne powitanie wiosny 6 Efektowne powitanie wiosny 3 Efektowne powitanie wiosny 4 Efektowne powitanie wiosny 5

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Biała Podlaska po walnych zebraniach sprawozdawczych – 2017 r.

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą cztery OSP: Hrud, Sitnik, Sławacink Stary i Swory. Posiadają specjalistyczny sprzęt między innymi do ratownictwa technicznego i medycznego. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Stan osobowy wynosi 604 strażaków ochotników, w tym 27 kobiet. Członków zwyczajnych jest 542, wspierających 4 i honorowych 58. Liczba członków zwyczajnych w wieku od 18 do 65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 221.  Są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.

Zarządy OSP powołały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią integralną część składową danej jednostki. W gminie mamy drużynę  chłopięcą w Sławacinku Starym, a w Sworach drużynę chłopięcą i dziewczęcą. Razem zrzeszają one 30 członków.

Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach. W zebraniach oprócz członków zwyczajnych, wspierających i honorowych uczestniczyli członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz przedstawiciele PSP i samorządów terytorialnych.

         Walne zebrania odbywały się w styczniu i w lutym 2017 roku.

Pierwsze inauguracyjne rozpoczynające kalendarz zebrań odbyło się w dniu 12 stycznia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskrzenicach Małych. Z pełnienia funkcji Prezesa OSP zrezygnował druh Józef Kasprowicz. Porządek obrad uzupełniono o punkt – wybory prezesa OSP Woskrzenice Małe, którym został druh Tomasz Cydejko.

W jednostce OSP Ortel Książęcy I wybory odbyły się 21 stycznia 2017 r.. W ubiegłym roku na wieczną służbę do św. Floriana odeszło dwóch druhów z zarządu jednostki: Jan Bandzarewicz pełniący funkcję naczelnika OSP i Stanisław Szydłowski, który w zarządzie pełnił funkcję gospodarza. Nowym naczelnikiem OSP Ortel Książęcy I został druh Janusz Kisielewski. Pełnił on w zarządzie funkcję sekretarza. Po awansie druha Janusza Kisielewskiego sekretarzem został druh Łukasz Skrzypczak. Na gospodarza OSP wybrano druha Dariusza Lewkowicza.

28 stycznia 2017 r. odbyły się wybory w Sworach. Zmiany w zarządzie OSP: z funkcji prezesa zrezygnował druh Zbigniew Łochina – zastąpił go druh Michał Kroszka; z funkcji naczelnika zrezygnował druh Tomasz Czemierowski – zastąpił go druh Michał Walczuk i z funkcji sekretarza zrezygnował druh Leszek Stefański – zastąpił go druh Damian Stefański.

W pozostałych jednostkach OSP odbyły się typowe zebrania sprawozdawcze, podczas których najczęściej poruszane tematy to: potrzeby zakupu sprzętu i umundurowania, szczególnie wymiana starych opon, utrzymanie porządków w remizach i na zewnątrz obiektów, udział strażaków w działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej.

         Na czele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP stoi Prezes. Funkcję tę pełni Wójt Gminy druh Wiesław Panasiuk. Do kompetencji zarządu między innymi należy rozpatrywanie wniosków mających na celu podnoszenie stanu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa w gminie. Prezes zarządu reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem.

         Dzięki jego trosce i staraniom o wysoki poziom ochrony przeciw- pożarowej na dofinansowanie działalności OSP w 2017 roku samorząd gminy przeznaczył 174 607,00 złotych.

         Ostatnie z zebrań sprawozdawczych w Gminie odbyło się w Sławacinku Starym dnia 25.02.2017 r. Jednostka ta w tym roku będzie obchodziła jubileusz 50-lecia powstania co zostało zatwierdzone stosowną uchwałą.