Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu będzie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Program ma na celu:
1) wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
4)przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresatami Programu są:

-pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

-osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
-osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Asystentem nie może zostać: osoba faktycznie zamieszkująca razem z Uczestnikiem Programu, będąca członkiem jego rodziny lub jego opiekunem prawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

-wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
-wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
-zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
-załatwieniu spraw urzędowych;
-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
-korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego w ramach Programu.
Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Jak zacząć korzystać z Programu:

Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun prawny) powinna złożyć do GOPS w Białej Podlaskiej wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie dotyczące korzystania z innych usług społecznych i programów oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu, informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.
Dane kontaktowe:
Kontakt osobisty w siedzibie GOPS w Białej Podlaskiej przy ul. Prosta 31,
Kontakt telefoniczny: 83 343 32 84
Do pobrania: