ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4) świadczenie rodzicielskie;

5) świadczenie wychowawcze, od dnia 1 kwietnia 2016r;

Dodatkami do zasiłku rodzinnego są:

1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

2) urlop wychowawczy;

3) dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka;

4) dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka;

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

7) dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

8) dodatek na dojazdy do szkoły

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W przypadku bezskuteczności egzekucji przysługuje osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego do ukończenia 18-tego roku życia, albo w przypadku kiedy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25-tego roku życia. Osobie, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.