Uwaga!!! Silny mróz – komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej