OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejsowości Sycyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010r. poz. 293 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Biała Podlaska uchwały Nr XVIII/137/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym określającym granice obszaru zmiany planu umieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy Biała Podlaska.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego  planu, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu w terminie do dnia 11 stycznia 2021 roku. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Biała Podlaska w formie papierowej na adres: ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@bialapodl.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Biała Podlaska.

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk