Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Biała Podlaska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Biała Podlaska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Biała Podlaska, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na rok 2019.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała Podlaska, http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/upload/pliki/uchwala_pozytek_publiczny_2018_XXXI.197.17.pdf, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biała Podlaska, a także w załączeniu.
Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2018 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać do 25 października 2018 r.,  poprzez przesłanie formularza opinii do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej gmina@bialapodl.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31.

Załączniki: