Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 30.11.2016r. do 21.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, w godzinach od 08.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu, odbędzie się w dniu 5.12.2016 r. w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.
Zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do projektu miejscowego planu, który podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, każdy może składać uwagi.
Uwagi do miejscowego planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017r . Uwagi należy wnieść do Wójta Gminy Biała Podlaska. Uwagi mogą być składane:
1.na piśmie w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
2. ustnie do protokołu w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@bialapodl.pl
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli jest to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Obwieszczenie w formacie PDF