Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Biała Podlaska po walnych zebraniach sprawozdawczych – 2017 r.

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą cztery OSP: Hrud, Sitnik, Sławacink Stary i Swory. Posiadają specjalistyczny sprzęt między innymi do ratownictwa technicznego i medycznego. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Stan osobowy wynosi 604 strażaków ochotników, w tym 27 kobiet. Członków zwyczajnych jest 542, wspierających 4 i honorowych 58. Liczba członków zwyczajnych w wieku od 18 do 65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 221.  Są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.

Zarządy OSP powołały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią integralną część składową danej jednostki. W gminie mamy drużynę  chłopięcą w Sławacinku Starym, a w Sworach drużynę chłopięcą i dziewczęcą. Razem zrzeszają one 30 członków.

Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach. W zebraniach oprócz członków zwyczajnych, wspierających i honorowych uczestniczyli członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz przedstawiciele PSP i samorządów terytorialnych.

         Walne zebrania odbywały się w styczniu i w lutym 2017 roku.

Pierwsze inauguracyjne rozpoczynające kalendarz zebrań odbyło się w dniu 12 stycznia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskrzenicach Małych. Z pełnienia funkcji Prezesa OSP zrezygnował druh Józef Kasprowicz. Porządek obrad uzupełniono o punkt – wybory prezesa OSP Woskrzenice Małe, którym został druh Tomasz Cydejko.

W jednostce OSP Ortel Książęcy I wybory odbyły się 21 stycznia 2017 r.. W ubiegłym roku na wieczną służbę do św. Floriana odeszło dwóch druhów z zarządu jednostki: Jan Bandzarewicz pełniący funkcję naczelnika OSP i Stanisław Szydłowski, który w zarządzie pełnił funkcję gospodarza. Nowym naczelnikiem OSP Ortel Książęcy I został druh Janusz Kisielewski. Pełnił on w zarządzie funkcję sekretarza. Po awansie druha Janusza Kisielewskiego sekretarzem został druh Łukasz Skrzypczak. Na gospodarza OSP wybrano druha Dariusza Lewkowicza.

28 stycznia 2017 r. odbyły się wybory w Sworach. Zmiany w zarządzie OSP: z funkcji prezesa zrezygnował druh Zbigniew Łochina – zastąpił go druh Michał Kroszka; z funkcji naczelnika zrezygnował druh Tomasz Czemierowski – zastąpił go druh Michał Walczuk i z funkcji sekretarza zrezygnował druh Leszek Stefański – zastąpił go druh Damian Stefański.

W pozostałych jednostkach OSP odbyły się typowe zebrania sprawozdawcze, podczas których najczęściej poruszane tematy to: potrzeby zakupu sprzętu i umundurowania, szczególnie wymiana starych opon, utrzymanie porządków w remizach i na zewnątrz obiektów, udział strażaków w działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej.

         Na czele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP stoi Prezes. Funkcję tę pełni Wójt Gminy druh Wiesław Panasiuk. Do kompetencji zarządu między innymi należy rozpatrywanie wniosków mających na celu podnoszenie stanu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa w gminie. Prezes zarządu reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem.

         Dzięki jego trosce i staraniom o wysoki poziom ochrony przeciw- pożarowej na dofinansowanie działalności OSP w 2017 roku samorząd gminy przeznaczył 174 607,00 złotych.

         Ostatnie z zebrań sprawozdawczych w Gminie odbyło się w Sławacinku Starym dnia 25.02.2017 r. Jednostka ta w tym roku będzie obchodziła jubileusz 50-lecia powstania co zostało zatwierdzone stosowną uchwałą.