GOPS

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        

gops@gmina-bialapodlaska.pl 
Kierownik Marlena Makaruk 83 8889 226
świadczenia rodzinne Krystyna Nitychoruk

Elwira Juchimiuk

Beata Kozłowska

Aneta Siłakowicz

83 8889 228

828889 277

pracownicy socjalni Elżbieta WawrzakJanina Wróbel

Agata Wacko

 83 8889 226
asystent rodziny Magdalena Krzysztofowicz-Nitek 83 8889 226
księgowość Paweł NowickiMagdalena Kaździoł 83 8889 227
administracja Urszula Walczuk 83 8889 227
pracownicy socjalni Aleksandra Czubla

Katarzyna Wasilewska

83 8889 227

W ramach zadań GOPS wykonuje:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych przyznanie na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością  sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

10)praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14) dożywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt gminy w tym domu,

17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

2.Zadania własne gminy, do których należy:

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych oraz zasiłków celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatku do zasiłku rodzinnego.

Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej tworzą:

– kierownik

– księgowa

– pracownicy socjalny

– pracownicy administracyjni

REJONIZACJA

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudnia 13 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio w terenie. Wszyscy pracownicy socjalni legitymują się wymaganym wykształceniem  tj. dyplomowany pracownik socjalny. Jednocześnie GOPS spełnia warunki ustawowe tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców gminy.

Janina Wróbel- starszy pracownik socjalny: Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Husinka, Hola, Młyniec, Janówka, Michałówka, Lisy, Cicibór Duży, Cicibór Mały

Bożena Wodnicka – starszy specjalista pracy socjalnej: Ortel Książęcy I, Ortel Książęcy II, Perkowice, Ogrodniki, Czosnówka, Terebela, Wólka Plebańska

Elżbieta Wawrzak – starszy pracownik socjalny: Cełujki, Pojelce, Pólko, Swory, Woroniec, Zabłocie, Krzymowskie, Sycyna, Styrzyniec, Surmacze,

Wiesława Dajema – starszy pracownik socjalny: Hrud, Roskosz, Kol. Grabanów, Grabanów, Kaliłów, Wilczyn

Agata Wacko – pracownik socjalny: Dokudów I, Dokudów II, Sitnik, Łukowce

Aleksandra Kropiwiec – pracownik socjalny: Sławacinek Stary, Sławacinek Nowy

Katarzyna Wasilewska – pracownik socjalny: Rakowiska, Kozula, Julków, Zacisze, Porosiuki, Jaźwiny, Kamieniczne

REALIZOWANE PROGRAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej bierze udział w realizacji następujących programów

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia jest dokumentem systematyzującym działania Gminy Biała Podlaska w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych. Jej adresatami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone społecznie.

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

PORADNICTWO SOCJALNE

Zasady udzielania pomocy społecznej

Procedura związana z przyznaniem/odmową przyznania pomocy:

1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:

 • na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą
  osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • z urzędu (tzn. bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej.

2. Wniosek składa się w GOPS w Białej Podlaskiej
Pracownicy socjalni pracują w godzinach 7.30-15.30(poniedziałek, wtorek, środa, piątek). 8.00-16.00 (czwartek) .Wniosek można również złożyć w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31

Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (jest to
  tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł (jest to
  tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) – przy jednoczesnym wystąpieniu co
  najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń – podanych wyżej.

Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 456 zł przez liczbę osób w rodzinie
(np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1368 zł).
Pozostałe zasady:
1. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
2. Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.:wynagrodzenie za  pracę, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty.
3. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy    społecznej.
4. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
5. Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona  przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy  społecznej.
6. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc    własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
7. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37
ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (dochód osoby samotnie
gospodarującej musi być niższy od kwoty 542 zł, zaś w przypadku rodziny – dochód własny
osoby ubiegającej się o zasiłek stały oraz dochód na osobę w rodzinie musi być niższy
od kwoty 456 zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym
  osoby samotnie gospodarującej (542 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku
  nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie (456 zł), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542 zł miesięcznie;
* w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

* kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
* kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może
być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności
sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej – może być przyznawane:
* w formie pieniężnej – w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
* w formie rzeczowej – polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Świadczenia niepieniężne

Posiłki dla osób dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem
nie może go sobie zapewnić. Osoby dorosłe posiłek mogą spożyć w „Caritas”, natomiast dzieci i młodzież w przedszkolu lub szkole.
Schronienie, niezbędne ubranie
Udzielenie schronienia następuje poprzez możliwość noclegu w noclegowni.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny,
odzieży, obuwia odpowiednich do pory roku.

Sprawienie pogrzebu
Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Jedną z niepieniężnych form pomocy są:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje  osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych  osób, a jest jej pozbawiona, także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę  higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
5. Usługi opiekuńcze mogą przysługiwać również osobie przebywającej w ośrodku wsparcia,
czyli środowiskowym domu samopomocy.
6. Istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub nawet całkowitego z odpłatności za usługi
w przypadku udokumentowania wydatków klienta związanych z leczeniem, śmiercią w rodzinie, stratami z powodu wypadków losowych lub innych uzasadnionych przyczyn.
7. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych  usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami   psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 1997 r. Nr 2 poz. 12).
8. W przypadku usług specjalistycznych również istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za w/w usługi.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego
tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej.
Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne następuje za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego).

Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest z osobami, rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich
aktywności i samodzielności życiowej, a ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy  i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na dochód.
Praca socjalna jest świadczona przez pracowników socjalnych Ośrodka.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) daje prawo osobom nie ubezpieczonym, które posiadają obywatelstwo polskie i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, spełniającym jednocześnie kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie
o pomocy społecznej do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 30 dni.
W stosunku do tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydana przez Kierownika GOPS.
Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Z wnioskiem o objęcie
ubezpieczeniem zdrowotnym występuje osoba Zainteresowana, a w sytuacjach nagłych – zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych.

POMOC INSTYTUCJONALNA
Kierowanie do domu pomocy społecznej

1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej).

2. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na
domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

3. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego
wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej
kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego
w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na
  ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez
  osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty
  oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ
  emerytalno-rentowy
 • zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję
o skierowaniu  do domu pomocy społecznej, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje    się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze   względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zgodnie z § 10 w/w    rozporządzenia osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba,    że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas   określony.

4. Dział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wydaje również     decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 60 ust. 1     i art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny    do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty  za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec Domu, a w przypadku osób    małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przez wstępnymi   oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym   małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli    mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej   wnoszą: Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu; małżonek, zstępni    przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 w/w ustawy – jeżeli   dochód na osobę w rodzinie tych osób jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego  określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy (kryterium dochodowe dla osoby samotnie    gospodarującej wynosi 542,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi   456,00 zł); kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250%   kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; gmina, z której osoba została skierowana do     domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu   pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych    przed wstępnymi.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej co pół roku aktualizuje wywiad
środowiskowy i w przypadku zmiany dochodu osoby umieszczonej w domu pomocy
społecznej ustala nową opłatę.

6. W przypadku zgonu lub rezygnacji osoby z pobytu domu pomocy społecznej, GOPS w Białej   Podlaskiej stwierdza wygaśnięcie decyzji kierującej i decyzji o ponoszeniu odpłatności za   pobyt w DPS.

Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane
w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 • interwencyjnego
 • rodzinnego
 • socjalizacyjnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne
i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej.  Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową  opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym   emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na  podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia (art. 80 ust. 1-3 ustawy  o pomocy społecznej).

2. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dn. 19 października 2007 r.   w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do placówki opiekuńczo- wychowawczej   dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka   do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo- wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie,   zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej  w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-  wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo    wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka   w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu
  zmarłego rodzica
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo
  wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień
 • kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym
  opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec
  dziecka i rodziny (§19 w/w rozporządzenia).

4. Zgodnie z art. 81 ustawy o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także
opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z tym,  że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może  być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Opłatę tę ustala   w drodze decyzji administracyjnej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od   ustalenia opłaty o której mowa na wniosek lub z urzędu ze względu na trudną sytuację  materialną rodziny lub osoby. Starosta ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację  rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

5. Po otrzymaniu postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej GOPS w Białej Podlaskiej stwierdza wygaśnięcie skierowania dziecka do
placówki opiekuńczo-wychowawczej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt dziecka
w placówce.

Wstawić wzory druków z folderu pomoc społeczna druki

6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

Wstawić wzory druków z folderu dodatki mieszkaniowe

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele:

1) Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

a) Katarzyna Wasilewska

b) Elżbieta Wawrzak

c) Bożena Wodnicka

d) Agata Wacko

2) Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

a) Adam Darecki

b) Marianna Sacewicz

c) Jadwiga Filipczuk

3) Ochrony zdrowia:

a) Alicja Walo

4) Policji:

a) Marian Głuszczuk

5) Oświaty:

a) Stanisław Szewczyk

b) Marzena Demeszko

c) Aneta Maksimiuk

d) Anna Guźdź

6) Kuratorzy sądowi:

a) Agata Olszewska

b) Teresa Skolimowska

Szczegółowe warunki pracy Zespołu określa Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 27 maja 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 września 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2016.

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Główne cele Zespołu:

1. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów.

2. Monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

3. Obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.

4. Nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

5. Praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy w rodzinie.

6. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie.

7. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska

1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się na podstawie procedury „Niebieskiej karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Grupa robocza powołana w sprawie, spotyka się minimum dwa razy:

2. Na pierwszym posiedzeniu grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt. 2, ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.

4. Na drugim posiedzeniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Dokąd po pomoc

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy
  ul. Warszawska 14
  21 – 500 Biała Podlaska
  tel.: (83) 343 73 34

Zakres działania
Udzielanie pomocy w formie rzeczowej w postaci :
a) niezbędnego ubrania tj, bielizny osobistej, odzieży i obuwia, odpowiednich do
indywidualnych właściwości osoby i do pory roku
b) podstawowych artykułów żywnościowych  i środków czystości na rzecz potrzebujących
osób i rodzin, w tym dla osób bezdomnych.

 • Ośrodek „Misericordia” Caritas
  ul. Warszawska 15
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: (083) 342 05 83

Zakres działania
Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu
potrzebujących, a w szczególności:
– rodziny, dzieci i młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów,
uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar wypadków
komunikacyjnych, więźniów, migrantów i uchodźców oraz innych osób potrzebujących
wsparcia,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, w zakresie rehabilitacji
zawodowe, społecznej i leczniczej oraz pełnej ich integracji społecznej,
– podejmowanie działań w kierunku wspierania transgranicznej współpracy kulturalnej
i innych form służących umocnieniu tradycji, nawiązywaniu współpracy regionalnej
i przygranicznej.

 • Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  ul. Sienkiewicza 1
  21-500 Biała Podlaska
  tel. (0-83) 344 37 50
  Zakres działania

Zintegrowany system pomocy osobom chorym na SM. Otwarcie pobytów dziennych
/Świetlica/ oraz całodobowych dla chorych na SM, będących w trudnej sytuacji rodzinnej.
Usługi pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej. Usługi rehabilitacyjne
oraz porady lekarzy specjalistów.

 • Polski Związek Niewidomych Koło Biała Podlaska
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska
  tel. (0-83) 342 46 26

Zakres działania
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, wspieranie osób niepełnosprawnych
w rozwiązywaniu problemów życiowych i związanych z posiadaną niepełnosprawnością.
Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej
i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji.

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci
  i Młodzieży Niepełnosprawnej w Białej Podlaskiej „Razem Łatwiej”
  ul Wesoła 21/23
  21-500 Biała Podlaska
  tel. (0-83) 343-40-91Zakres działania
  Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form wspierania rozwoju dzieci, w tym
  niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROSTA
  ul. Prosta 35
  21-500 Biała Podlaska
  tel. (0-83) 343 25 04Zakres działania
  Cele statutowe Stowarzyszenia – niesienie wszechstronnej pomocy osobom
  niepełnosprawnym i ich rodzinom, a w szczególności:
  – ochrona praw, godności i interesów tych osób,
  – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
  – działanie na rzecz prawidłowego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Koło Biała Podlaska
  ul. Łomaska 21
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: (0-83) 344 38 52Zakres działania
  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
  z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich
  praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
  oraz wspieranie ich rodzin. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych
  różnorodnych form działania m.in. placówek  wielospecjalistycznych, pomocy
  w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii oraz działalności rehabilitacyjno-
  rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej przy pełnym włączeniu w życie społeczne.
  Prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinie m.in. grupy samopomocowe,
  grupy wsparcia, informacji doradztwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom
  przemocy i wypadków komunikacyjnych.
 • Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
  i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Białej Podlaskiej
  ul. Sienkiewicza 1
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: (083) 343 40 21Zakres działania
  Celem Związku jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym
  słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności:
  – organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej
  w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
  – organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych
  i pozaszkolnych w tym w szczególności w zakresie języka migowego,
  – organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
  – ochrona praw interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
  – prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej
  społecznej,
  – propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób
  niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających
  do zapobiegania inwalidztwu słuchu.
 • Stowarzyszenie „Wspólny Świat”
  ul. Królowej Jadwigi 9 lok. 49
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: 0-603 288 255Zakres działania
  Wsparcie rodzin z dziećmi autystycznymi.
 • Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
  ul. Okopowa 3
  21-500 Biała Podlaska
  tel. (0-83) 343 26 79, 343 89 90Zakres działania
  Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, jest organizacją działającą na rzecz kobiet
  przed po leczeniu raka piersi. Zapewnia wsparcie psychiczne kobiet i ich rodzin,
  prowadzi telefon dyżurny oraz dyżury telefonu w ramach wolontariatu. Główne cele
  działania: niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed jak i po operacji,
  informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu, podnoszenie
  sprawności fizycznej kobiet po operacji, wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami,
  informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po
  mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu
  działań na ich rzecz i działalność na rzecz ochrony  zdrowia kobiet i profilaktyki
  raka piersi.