Dodatkowy nabór – Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza  nabór uzupełniający w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

ZAKRES POMOCY

Nowy sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia: 

  1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń. 
  2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 26 do 30 września w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, sekretariat (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu. 
  3. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego). 
  4. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń. 
  5. Złożenie zgłoszenia nie pełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. 

UPRAWNIENI
1.    Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:

  • uczeń zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).

2.    Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

WYMAGANE DOKUMENTY. 

 
W przypadku ucznia niepełnoletniego:

1.    Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego do którego należy dołączyć: 
a)    kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 
2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych


W przypadku ucznia pełnoletniego:

1.    Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność do którego należy dołączyć:
a)    kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia,
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 

2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych, 

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.