Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego.
Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu

społecznym, których adresatami są:

1)dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału          

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
 2. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 3. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 4. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 • Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 • W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.
 • W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu              do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 8 do Programu.

 • Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 360 godzin rocznie dla:
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia  do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna potrzebująca pomocy asystenta osobistego (lub jej opiekun prawny) składa w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prosta 31,            21-500 Biała Podlaska lub pocztą tradycyjną:
1) Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 (wypełnioną i podpisaną),
2) kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
3) zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023,
4) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
– w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, 

 do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w Programie.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska nr telefonu: 83 888 92 26.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/attachment/6b28b569-a624-491f-9238-15de962c635e

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

https://www.gov.pl/attachment/26708518-1bf9-45ed-828c-dde863d2c26d