Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Wiejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie
w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego.
Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2.  osobami posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

 1. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą
  ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która: ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji) lub
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń
w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana
na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej
wg zmodyfikowanych kryteriów oceny –
 Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka.


Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Nie jest to dokument obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Program będzie realizowany w następujących formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 2. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 3.  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
 4. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w: innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w formie: „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu”, mogą świadczyć:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023, stanowiącej załącznik do Programu) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż: 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz

Limit, o którym mowa wyżej, dotyczy również:

 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony
od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023, której wzór stanowi. Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór:

 1. osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;
 2. miejsca, o którym mowa w Programie w dziale V ust. 5 pkt 1 lit. c oraz ust. 5 pkt 2 lit. c, z zastrzeżeniem, iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy /powiatu oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Osoba potrzebująca wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 31, 21-500 Biała Podlaska lub pocztą tradycyjną:

 1. Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
 2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,
 3. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
 4. Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna, ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej, o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 5. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (nieobowiązkowo)


– w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności,
do wyczerpania limitu godzin/dni przewidzianych do realizacji w poszczególnych formach Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, telefonu: 83 888 92 27.

Do pobrania: