OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Biała Podlaska uchwały Nr XXVI/208/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska. Uchwała wraz z załącznikami graficznymi określającymi granice obszaru sporządzenia planu umieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy Biała Podlaska, w zakładce planowanie przestrzenne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu miejscowego  planu, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Biała Podlaska w formie papierowej na adres: ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska lub elektronicznej,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy:
gmina@bialapodl.pl lub przez ePUAP: /Gmina_BP/Skrytka ESP z dopiskiem w tytule „mpzp Wólka Plebańska”.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Biała Podlaska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Biała Podlaska jest Pani Maja Fila, e-mail: iod@gmina-bialapodlaska.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;
 6. wydania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 7. wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w przepisach szczególnych oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 11. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem prowadzenia sprawy.

Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane