OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnówka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poza. 247) oraz Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnówka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnówka wraz z obwieszczeniem o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnówka w dniach od 28 kwietnia 2021 roku do 18 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach pracy Urzędu Gminy, na stronie internetowej gmina-bialapodlaska.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Z uwagi na stan epidemii w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy: gmina@bialapodl.pl lub telefoniczny pod nr tel. 83 88 89 218 w celu umówienia spotkania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, o godz. 12:00. Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej oraz możliwości uczestnictwa w niej, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także będzie można je uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 83 88 89 218.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Biała Podlaska w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska oraz elektronicznie, w tym za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej: gmina@bialapodl.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Wnoszący uwagi powinien podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także w zależności od przedmiotu uwagi oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Biała Podlaska.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska, z siedzibą ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska. Kontakt do inspektora ochrony danych:  iod@gmina-bialapodlaska.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu iż zagospodarowaniu przestrzennym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług administratora. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biala Podlaska ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem prowadzenia sprawy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

Z up. Wójta Gminy Biała Podlaska

Adam Olesiejuk