Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji    Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram  2022 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

1.  ubóstwo

2.  sieroctwo

3.  bezdomność

4.  bezrobocie

5.  niepełnosprawność

6.  długotrwała lub ciężka choroba

7.  przemoc w rodzinie

8.  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

9.  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10.bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

     domowego: a) rodzina niepełna, b) rodzina wielodzietna

11.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12.trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

13.alkoholizm lub narkomania

14.sytuacja kryzysowa i zdarzenia losowe

15. klęski żywiołowej lub ekologiczne
których dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 707,20 zł,

– w przypadku rodziny – 1 320,00  na osobę w rodzinie

Odbiór żywności planowany jest w świetlicy w Wólce Plebańskiej
od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ zobowiązane są do złożenia oświadczenia i przedstawienia dochodów netto swoich i osób wspólnie zamieszkujących, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

ul. Prosta 31. do dnia 13 stycznia 2023r.

w godzinach pracy GOPS. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30-15.30

czwartek 8.00-16.00,

kontakt telefoniczny; 83 888 92 26

Dodatkowo realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tj. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej, programy edukacyjne. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach programu.