Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.