Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Woroniec w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.