Nabór wniosków na odnawialne źródła energii

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

 1. Mieszkańcy składający wnioski w poprzedniej edycji podtrzymujący wolę uczestnictwa w naborze, w związku ze zmianą warunków technicznych, proszeni są o ponowne wypełnienie ankiet i dostarczenie wymaganych dokumentów.
 2. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 05.06.2019 r. do 30.06.2019 r.  Miejsce przyjmowania wniosków: Urząd Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, skrzynka podawcza na parterze. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OZE” lub w pokoju 9.
 3. Do wniosków o montaż instalacji fotowoltaicznej należy dołączyć zdjęcia elewacji z widocznymi połaciami dachowymi.
 4. Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie gminy Biała Podlaska i spełniać następujące wymagania w zakresie montażu instalacji OZE:
  a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
  b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.; 
  c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.;
 5. W przypadku pozyskania środków na wykonanie zadania Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia aktualnego badania technicznego instalacji elektrycznej
 6. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).
 7. Złożenie niekompletnej, bądź nierzetelnie wypełnionej ankiety wraz załącznikami, skutkuje odrzuceniem wniosku.
 8. Koszty pośrednie montażu instalacji doliczane zostaną proporcjonalnie do ceny instalacji.
 9. Mieszkaniec zobowiązany będzie do wniesienia opłaty zryczałtowanej za montaż instalacji.