Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej  informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Program skierowany jest do:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie gminy Biała Podlaska.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Gmina Biała Podlaska zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny (numery telefonów: 83 888 92 26)  lub e-mail gops@gmina-bialapodlaska.pl  w terminie do dnia 7 listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez gminę Biała Podlaska środków finansowych na realizację Programu. 

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023