Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Prezydent Miasta Biała Podlaska, działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z § 5 porozumienia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz. U. Woj. Lubelskiego poz. 4726) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030.

Wspólna strategia rozwoju obejmie Gminę Miejską Biała Podlaska (miasto Biała Podlaska)oraz Gminę Biała Podlaska.

Konsultacje prowadzone są w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym (w szczególności mieszkańcom gmin dla których opracowywana jest strategia, partnerom społeczno-gospodarczym, gminom sąsiadującym i ich związkom) zapoznania się z treścią projektu dokumentu i zebrania wniosków, opinii, uwag i propozycji zmian, a także zapewnienia szerokiego udziału partnerów w procesie opracowania strategii.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 20 grudnia 2022 r. do dnia 24 stycznia 2023 r.
 2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Białej Podlaskiej, pokój nr 221.
 3. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 4. W ramach konsultacji, w dniu 20 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska w sali nr 238 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Białej Podlaskiej odbędzie się spotkanie konsultacyjne, które rozpocznie się o godz. 11:00.
 5. Uwagi można składać:
  1. w postaci pisemnej, na formularzu zamieszczonym na niniejszej stronie internetowej, przekazanym na adres Urzędu Miasta Biała Podlaska przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030”,
  1. ustnie do protokołu, w czasie spotkania konsultacyjnego, o którym mowa wyżej, lub podczas wizyty w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska pod adresem wskazanym wyżej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym (83) 341-61-05 lub (83) 341-61-97,
  1. w formie wiadomości elektronicznej, bez potrzeby opatrywania jej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strategia@bialapodlaska.pl .
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.
 7. Uwagi zgłoszone po dniu 24 stycznia 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.