Harmonogramy wywozu nieczystości w 2017 r.

Poniżej znajdują się linki do harmonogramów wywozu nieczystości z terenu Gminy Biała Podlaska.
Harmonogramy wywozu nieczystości z terenu gminy Biała Podlaska w 2017 roku:

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA SUCHA 2017, 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA MOKRA 2017,

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI STAŁYCH ZMIESZANYCH 2017,

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 2017

HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU 2017,

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (SZKŁA) 2017,

Wszystkie harmonogramy są w postaci plików PDF

zyczeniaciemnoszary

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom” etap gminny

Rozstrzygnięcie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom”
etap gminny

    Cel konkursu – zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka dosyć szeroka i obejmowała udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również historię pożarnictwa.
Konkurs na szczeblu gminy odbył się pod patronatem Wójta Gminy – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Wiesława Panasiuka.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym powołano jury w składzie:
Przewodniczący:   Grażyna Majewska – sekretarz Gminy Biała Podlaska
Sekretarz:              Małgorzata Klimek – Chajrewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Grabanowie
Członek:               Adam Olesiejuk – zastępca Wójta Gminy Biała Podlaska
Czesław Pikacz – inspektor ds. ochrony p-poż.

Nadesłane prace oceniano w następujących grupach wiekowych:
I   grupa  – przedszkola
II  grupa  – szkoła podstawowa – klasy I-III (6-8 lat),
III grupa  – szkoła podstawowa – klasy IV-VI (9-12),
IV grupa  – gimnazjum (13-16 lat)

Do eliminacji gminnych zgłoszono 5 prac przedszkolaków z punktu przedszkolnego w Sworach.
W II i III grupie zgłoszono prace 33 uczniów z 4 szkół podstawowych: Sitnika, Cicibora Dużego, Woskrzenic Dużych, Ortela Książęcego II i Swór.
W IV grupie zgłoszono 5 prac uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Ciciborze Dużym.
Komisja po wnikliwej ocenie prac finałowych z eliminacji szkolnych wybrała: po 5 prac z każdej grupy i ustaliła lokaty w grupach.
Prace zakwalifikowano do etapu na szczeblu powiatowym.
Na szczeblu gminnym zwyciężyły prace niżej wymienionych uczniów:
I   grupa (przedszkola) – Punkt przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Sworach

II   grupa (klasy I-III)

III  grupa (klasy IV-VI)

IV  grupa (gimnazjum)
Uczniowie zwycięskich prac oraz opiekunowie za przygotowanie laureatów konkursu do etapu na szczeblu gminy zostali wyróżnieni przez Pana Wójta dyplomami. Dyplomy będą wręczone uczniom i opiekunom prac na szkolnych apelach.
Wszystkim laureatom konkursu na szczeblu gminnym i opiekunom gratulujemy życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu zdolności artystycznych
i upowszechnianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Prace można zobaczyć galerii

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 30.11.2016r. do 21.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, w godzinach od 08.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu, odbędzie się w dniu 5.12.2016 r. w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.
Zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do projektu miejscowego planu, który podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, każdy może składać uwagi.
Uwagi do miejscowego planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017r . Uwagi należy wnieść do Wójta Gminy Biała Podlaska. Uwagi mogą być składane:
1.na piśmie w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
2. ustnie do protokołu w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@bialapodl.pl
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli jest to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Obwieszczenie w formacie PDF

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Komunalny

Sp. z o.o. Czosnówka 07.11.2010

Czosnówka ul. Topolowa 35-37

21-500 Biała Podlaska

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż dnia 08.11.2016 roku w godz. 1100 – 1300 w miejscowościach Sławacinek Stary, Sławacinek Nowy, Porosiuki, Styrzyniec, Sycyna będą utrudnienia w dostawie wody spowodowane rozbudową sieci wodociągowej.

Za niedogodności przepraszamy.

Prezes GZK Sp. z o.o.

Roman Metko

Ogłoszenie

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%. Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

  • budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności,

  • kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,

  • kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu

środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.

Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za:

  1. stopień innowacyjności operacji (5 pkt)

  2. wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 

  3. inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

  4. uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)

  5. przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt),

  6. poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 – 4 pkt),

  7. prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/

Gminny Dzień Edukacji

dscf0655Nauka jest złotem

Wykształcenie jest najcenniejszym i bez wątpienia najtrwalszym podarunkiem, jaki można przekazać dziecku w szkole. Do takiej, dojrzałej refleksji dochodzi się jednak po latach, kiedy dorosły i gruntownie wykształcony człowiek osiąga status niekwestionowanego autorytetu i cieszy się społecznym uznaniem. Nie pamięta się wówczas o stresach towarzyszących klasówkom i sprawdzianom, negatywnych ocenach zdobywanych w trakcie nauki, czy egzaminach wymagających zarwanych nocy i uświadamia, jak szczególny i odpowiedzialny jest ten zawód. Nauczyciele jawią się wdzięcznym uczniom nie tylko przewodnikami w magicznej wyprawie po wiedzę

i doświadczenie, ale także cierpliwymi wychowawcami, kształcącymi podopiecznych w pokonywaniu zła i kierowaniu się dobrem. W drugiej dekadzie października przypada Narodowy Dzień Edukacji przypominający o skromnych twórcach wielu błyskotliwych karier.

Tegoroczny Gminny Dzień Edukacji świętowano 13 października w Ciciborze Dużym. Uroczystość przygotowana przez załogę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zgromadziła wyjątkowo liczne grono uczestników. Znaleźli się wśród nich: przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów szkół gminnych, rodziców i uczniów. O szczególnej roli nauczycieli w procesie edukowania młodego pokolenia mówił w swym wystąpieniu wójt gminy Wiesław Panasiuk. Wyrazem uznania dla trudu i zaangażowania

są nagrody przyznane czwórce wyróżniających się w pracy nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Beata Zydlewska, dyrektor SP w Grabanowie, Sławomir Adach, dyrektor SP w Ciciborze Dużym, Monika Kiryluk, nauczycielka wf w SP w Sworach oraz Grażyna Owerko, nauczycielka matematyki w SP w Ciciborze Dużym. Z kolei dyrektor SP w Ciciborze Dużym Sławomir Adach postanowił uhonorować trzy nauczycielki swojej szkoły: Monikę Małecką, Dorotę Pawluczuk i Katarzynę Tarasiuk oraz troje pracowników obsługi: Renatę Goździołko, Sylwię Sawiuk i Henryka Choduna. Program artystyczny dedykowany ukochanym nauczycielom przygotowały dzieci pod kierunkiem: Katarzyny Tarasiuk, Grażyny Owerko i Beaty Wereszko. (g)

Smaki jesieni w Styrzyńcu

dscf0528Jesienna niedziela 9 października 2016 roku w Styrzyńcu upłynęła pod znakiem zabawy, radości i smakowitych potraw. Wbrew pogodzie impreza zgromadziła wielu uczestników , obserwatorów i smakoszy. Dzieci mogły podziwiać swoich rodziców w inscenizacji pt. „Rzepka”. Trzeba przyznać, że objawiło się wiele talentów aktorskich, które należałoby jeszcze nie raz wykorzystać. Brawo rodzice.

Wiele zabaw dla dzieci i dorosłych pomogło zapomnieć o niekoniecznie sprzyjającej pogodzie. Występy „Figielka” i niezastąpionej pani Agnieszki Bieńkowskiej sprawiły, że wszystkim zrobiło się cieplej. Rozgrzewały również przepyszne potrawy przygotowane przez uczestników imprezy oraz gorące, prosto z patelni, placki ziemniaczane państwa Barnasiuków.Rozgrzewaniem uczestników skutecznie zajmowały się również zespoły śpiewacze ze Styrzyńca i z Cicibora Dużego.

Ciekawy pomysł pani Agnieszki Borodijuk z Klubu Kultury w Styrzyńcu znalazł stałe miejsce w kalendarzu tej miejscowości jako sympatyczna impreza integracyjna. Organizatorzy zapraszają za rok.

INFORMACJA

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 03.10.2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska (sala konferencyjna).

Tematem spotkania będzie szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czosnówce informuje, że w dniu 19.09.2016 będzie przeprowadzone ponowne włączenie do sieci ujęcia wody w Roskoszy. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 900 – 1100.

Jednocześnie informuję, że w związku z zachlorowaniem odcinka wodociągu może być wyczuwalny zapach chloru. W odcinkach gdzie wodociąg będzie płukany mogą wystąpić w wodzie osady.

 

Członek Zarządu

Roman Metko