Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE. Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.), informuję, że został dokonany wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu dla Działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej o nr FELU.08.08-IZ.00-001/24

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęła jedna oferta poprawna formalnie

Jako Partner wybranym został podmiot:Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiska, którego oferta została oceniona na 10. punktów (max 10)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska , dnia 13.06.2024