Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Działanie: 8.5  Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Biała Podlaska,  ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie: 8.5  Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

 1. Cel projektu: 

Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Biała Podlaska

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Biała Podlaska przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

Typ 1. Projekty w zakresie:

a. rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych;

b. wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;

c. wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki;

d. szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej Projekty współfinansowane są ze środków UE w ramach EFS+.

Typ 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami,

 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 4. Partner musi być Podmiotem Ekonomii Społecznej o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
 • Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego  2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 7. że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 8. otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 9. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 10. nie zalega z opłacaniem podatków
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
  1. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,  dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  1. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, nie przysługuje odwołanie.
  1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.5”
  1. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 17.05.2024 .

Informacje: gops@gmina-bialapodlaska.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Biała Podlaska,  dnia  24.04.2024 r.