Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko