KOMUNIKAT NR 2

DOTYCZĄCY DYSTRYBUCJI WĘGLA PRZEZ GMINĘ BIAŁA PODLASKA

  1. W CELU USPRAWNIENIA (TYM SAMYM ZAPOBIEŻENIA BAŁAGANOWI) WPROWADZA SIĘ ZAPIS:

‘’ WPŁATA ZA NALEŻNY WĘGIEL DOPIERO PO WYSTAWIENIU ZAŚWIADCZENIA I FAKTURY PRZEZ GMINĘ BIAŁA PODLASKA – NIE WCZEŚNIEJ”

  1. POZOSTAŁE WARUNKI I ZASADY NIE ULEGAJĄ ZMIANIE

Harmonogramy wywozu nieczystości z terenu Gminy Biała Podlaska w 2023 r.

Dodatkowe wywozy frakcji odpady zielone i pozostałości.

Podatki w 2023 roku

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2023 wyniesie:

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 185,1250 zł,

– od 1 ha gruntów pozostałych – 370,25 zł.

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (M.P.2022 poz. 996)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r., wyniosła 323,18 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny w 2023 roku od 1 ha lasu wyniesie  71,0996 zł.

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji    Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram  2022 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

1.  ubóstwo

2.  sieroctwo

3.  bezdomność

4.  bezrobocie

5.  niepełnosprawność

6.  długotrwała lub ciężka choroba

7.  przemoc w rodzinie

8.  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

9.  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10.bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

     domowego: a) rodzina niepełna, b) rodzina wielodzietna

11.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12.trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

13.alkoholizm lub narkomania

14.sytuacja kryzysowa i zdarzenia losowe

15. klęski żywiołowej lub ekologiczne
których dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 707,20 zł,

– w przypadku rodziny – 1 320,00  na osobę w rodzinie

Odbiór żywności planowany jest w świetlicy w Wólce Plebańskiej
od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ zobowiązane są do złożenia oświadczenia i przedstawienia dochodów netto swoich i osób wspólnie zamieszkujących, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

ul. Prosta 31. do dnia 13 stycznia 2023r.

w godzinach pracy GOPS. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30-15.30

czwartek 8.00-16.00,

kontakt telefoniczny; 83 888 92 26

Dodatkowo realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tj. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej, programy edukacyjne. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach programu.

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Prezydent Miasta Biała Podlaska, działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z § 5 porozumienia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz. U. Woj. Lubelskiego poz. 4726) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030.

Wspólna strategia rozwoju obejmie Gminę Miejską Biała Podlaska (miasto Biała Podlaska)oraz Gminę Biała Podlaska.

Więcej Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Biała Podlaska. Węgiel po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2 000 zł za 1  tonę, będzie można dokonać
po złożeniu wniosku o zakup węgla, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona fizyczna w  gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o  którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  1. a) 1 500 kg  do 31 grudnia 2022 r.
  2. b) 1 500 kg od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył już węgiel na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 listopada 2022 r.
do 30 listopada 2022 r. w godzinach 7:30 – 15.30 ( w poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz w godz. 8:00- 16:00 w czwartek.
Można je składać osobiście w Urzędzie Gminy Biała Podlaska ( przy wejściu do budynku) lub elektronicznie poprzez EPUAP.

Wniosek w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacje w sprawie wniosku 83 8889226