Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Cicibór Duży, gmina Biała Podlaska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko